تعیین اعضای جدید هیأت مدیره سنجش سهام

آگهی تغییرات شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۸۹۸۰