چشم انداز و ماموریت سازمان

چشم انداز شرکت سیمان سبزوار

تبدیل شدن به سازمانی پیشرو در تحقق نیاز ذینفعان صنعت سیمان کشور

ماموریت سازمان

شرکت سیمان لارسبزوار تامین بخش عمده ای از نیاز کشور به محصول سیمان را برعهده دارد که در حال حاضر حجم عمده آن دراستان خراسان رضوی، سمنان، تهران و گلستان ارائه میگردد.(تولید سیمان براساس فرآیند عمومی تولید سیمان پرتلند میباشد.)

فلسفه وجودی فعالیت شرکت سیمان لار سبزوار عبارتست از تامین بخشی از نیاز سیمان کشور، اشتغال زایی و توسعه و ایجاد شکوفایی در سرمایه های انسانی به عنوان اصلی ترین ثروت سازمان.

توجه به جامعه سرلوحه کار و فعالیت سازمان میباشد. در این راستا سازمان از حداکثر توان خود در کنترل و کاهش پیامدهای زیست محیطی و نیز توسعه زیرساختها و امکانات عمومی منطقه روداب سبزوار بهره می برد. بهره می برد. 

در راستای پوشش ماموریتها، سازمان از توان سرمایه های انسانی، تکنولوژی و تجهیزات و تجربه مناسب خود به عنوان بخشی از جامعه تولیدی صنعت ساختمان کشور، بهره می برد.

سعید حیدری

مدیر عامل

F01-02-چشم-انداز-و-ماموریت-سازماندریافت