آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم ) صاحبان سهام  شركت سيمان لار  سبزوار ( سهامي عام )  به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملي ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶  نظر به اینکه در تاریخ ۹۵/۲/۲۰ نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران شرکت سیمان لار سبزوار منتشر شده در روزنامه خراسان …

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم) ادامه مطلب »