لوح سپاس مدیریت محترم عامل برای پرسنل تلاشگر سیمان سبزوار