اطلاعیه لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

اطلاعیه لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم) مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۳ شرکت سیمان لار سبزوار