انعقاد اولین قرارداد صادرات ارزی به ازبکستان

تصویری از نشست اولین قرارداد صادراتی ارزی سیمان سبزوار به ازبکستــــان