حضور شرکت سیمان سبزوار در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان

افتتاحیه نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان و حضور نماینده سفارت ایران و معاونین وزیر ساختمان  کشور ازبکستان در غرفه سیمان سبزوار     روابط عمومی شرکت سیمان سبزوار