همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو - سیمان سبزوار

اطلاعات تکمیلی و زمان بندی مراسم افتتاحیه سومین همایش صنعت سیمان و افق پیش رو + آدرس دسترسی

در صورت تمایل به حضور در این همایش می توانید از این کروکی استفاده نمایید.   عنوان و ساعت کارگاههای آزمایشی برنامه+زمانی نهایی+مقاله+ها