تصویر متن خبر آگهی مناقصه معدن آلوویوم سیمان سبزوار

اجرای مناقصه معدن آهک میرعلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای مناقصه لطفاً فایل زیر را دانلود نمایید. دریافت فایلهای اجرای مناقصه معدن آهک میر علی (سیمان سبزوار)