بررسی مشکلات سیمان سبزوار

بررسی مشکلات واحد تولیدی سیمان سبزوار

بررسی مشکلات واحد تولیدی سیمان لار سبزوار در دیدار صمیمی مدیرعامل، مدیر حراست و مشاور مدیرعامل سیمان لار با رئیس اداره ی صنعت، معدن و تجارت شهرستان سبزوار