مجمع سیمان خواف

کسب کرسی هیأت مدیره شرکت سیمان خواف توسط شرکت سیمان سبزوار

در راستای اهداف راهبردی و توسعه ای، شرکت سیمان لار سبزوار از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت سیمان خواف موفق به کسب کرسی هیات مدیره در این شرکت گردید.این امیدواری وجود دارد با همکاری دوجانبه هم بر ظرفیت تولید و فروش سیمان سبزوار افزوده شود و هم سیمان خواف به جایگاه واقعی خود در …

کسب کرسی هیأت مدیره شرکت سیمان خواف توسط شرکت سیمان سبزوار ادامه مطلب »