تصویر امضای تفاهم نامه سیمان سبزوار

در راستاي اجراي رسالت اجتماعي شركت سيمان سبزوار صورت پذيرفت:

امضاي تفاهم نامه همكاري شركت سيمان سبزوار با اداره آموزش و پرورش سبزوار و اداره سواد آموزي شهرستان در راستاي استفاده از ظرفيت هاي موجود في مابين طرفين جهت ارتقاء جايگاه خانواده و كاستن آسيب هاي اجتماعي در جامعه.