تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل – گروه الف (شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار)

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه ، هیت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۹،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰ریال را …

تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل – گروه الف (شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار) ادامه مطلب »