مدیرعامل جدید بنیان بتن سبزوار

مدیر عامل شرکت بنیان بتن سبزوار معرفی شد

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار ، مهندس حمید اعتباری بعنوان مدیر عامل جدید شرکت بنیان بتن سبزوار معرفی گردید.گفتنی است شرکت بنیان بتن سبزوار از زیر مجموعه های هلدینگ سیمان لار سبزوار می باشد.