تصویر برگزاری جلسه آموزشی فشار خون بالا

سیمان سبزوار و جلسه ی آموزشی؛هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

در راستای اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشارخون برای جامعه کارگری صورت گرفت: برگزاری جلسه ی آموزشی و هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در کارخانه سیمان لارسبزوار جلسه ی آموزشی و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشارخون  با حضور مدیر کارخانه ، مدیر اداری ، مهندسان شیفت و کارگران کارخانه جهت هماهنگی بسیج ملی کنترل فشار …

سیمان سبزوار و جلسه ی آموزشی؛هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون بالا ادامه مطلب »