آنالیز سیمان سبزوار

افشای اطلاعات با اهمیت

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – توافقنامه تحویل واحدهای تجاری شرکت عمران سارا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱