تصویر متن خبر آگهی مناقصه معدن آلوویوم سیمان سبزوار

آگهی خرید سنگ آهن

احتراماً ، شرکت سیمان سبزوار در نظر دارد سنگ آهن هماتیت مورد نیاز خود را از طریق مناقصه با مشخصات ذیل تامین نماید . کلیه صاحبان معادن و تامین کنندگان میتوانند قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ در پاکت دربسته به آدرس سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری۱۰ ، ساختمان سیمان ، طبقه شش ، دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند.