تصویر آگهی ثبت تغییرات شرکت سیمان سبزوار

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

تصویر ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سیمان لار سبزوار در اداره ثبت شرکتها