تصویر صنعت سیمان و افق پیش رو

برگزاری همایش صنعت سیمان و افق پیش رو با مشارکت سیمان سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری