مشخصات تماس با سایر واحدها

 

بازرگانی

شماره تلفنهای داخلی:

مدیریت: ۳۳۰

معاونت : ۳۳۱

داخلی کاربران: ۳۳۲ الی ۳۳۸

ایمـیـل: comm[at]sabzevarcement[dot]com


سـهـام

شماره تلفنهای داخلی:

مدیریت: ۳۴۰

داخلی کاربران: ۳۴۱ الی ۳۴۲

ایمـیـل: share[at]sabzevarcement[dot]com