سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

اعضای کمیته حسابرسی

آقای مصطفی شهریاری

رئیس کمیته

آقای امیر احمد صالحی

عضو مستقل

آقای حسین مـؤمـن پـور

عضو مستقل

اعضای کمیته انتصابات

آقای حمیدرضا سارانی

رئیس کمیته

آقای امیری

آقای وحید صالح آبادی

آقای تهـــذیـــبـــی

اعضای کمیته ریـسک

آقای امید تهذیبی

رئیس کمیته

آقای سارانی

آقای مرتضی منصورپناه

آقای طبسی

آقای مرتضی منصورپناه

آقای سبب کار

آقای فریمانه

آقای مسعود غلامی

اسکرول به بالا