سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

مجمع سیمان خواف

کسب کرسی هیأت مدیره شرکت سیمان خواف توسط شرکت سیمان سبزوار

در راستای اهداف راهبردی و توسعه ای، شرکت سیمان لار سبزوار از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت سیمان خواف موفق به کسب کرسی هیات مدیره در این شرکت گردید.
این امیدواری وجود دارد با همکاری دوجانبه هم بر ظرفیت تولید و فروش سیمان سبزوار افزوده شود و هم سیمان خواف به جایگاه واقعی خود در صنعت سیمان برسد و منافع حاصل از این همکاری دوجانبه به سهامداران هر دو شرکت برسد.

اسکرول به بالا