سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

چشم انداز و ماموریت سازمان

چشم انداز شرکت سیمان سبزوار

999B

 

تبدیل شدن به سازمانی پیشرو در تحقق نیاز ذینفعان صنعت سیمان کشور

ماموریت سازمان

شرکت سیمان لارسبزوار تامین بخش عمده ای از نیاز کشور به محصول سیمان را برعهده دارد که در حال حاضر حجم عمده آن دراستان خراسان رضوی، سمنان، تهران و گلستان ارائه میگردد.(تولید سیمان براساس فرآیند عمومی تولید سیمان پرتلند میباشد.)

فلسفه وجودی فعالیت شرکت سیمان لار سبزوار عبارتست از تامین بخشی از نیاز سیمان کشور، اشتغال زایی و توسعه و ایجاد شکوفایی در سرمایه های انسانی به عنوان اصلی ترین ثروت سازمان.

توجه به جامعه سرلوحه کار و فعالیت سازمان میباشد. در این راستا سازمان از حداکثر توان خود در کنترل و کاهش پیامدهای زیست محیطی و نیز توسعه زیرساختها و امکانات عمومی منطقه روداب سبزوار بهره می برد.

در راستای پوشش ماموریتها، سازمان از توان سرمایه های انسانی، تکنولوژی و تجهیزات و تجربه مناسب خود به عنوان بخشی از جامعه تولیدی صنعت ساختمان کشور، بهره می برد.

مدیر عامل

اسکرول به بالا