سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

اعضای هیئت مدیره سیمان سبزوار
(در سال مالی ۱۴۰۱ -۱۴۰۲)

سامع امیری

رئیس هیئت مدیره - غیر مؤظف
کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی

حمیدرضا سارانی

نایب رئیس هیئت مدیره - مؤظف - مدیرعامل
کارشناسی شیمی

محمدرضا اسکندريون

محمدرضا اسکندریون

عضو هیئت مدیره - غیر مؤظف
کارشناسی - مهندسی کشاورزی

مصطفی علی حسینی

مصطفی علی حسینی

عضو هیئت مدیره - غیر مؤظف
کارشناسی - مدیریت

سیدرضا طه

سیدرضا طه

عضو هیئت مدیره - غیر مؤظف
کارشناسی - مهندسی صنایع

علیرضا امیر فراهانی

علیرضا امیرفراهانی

عضو هیئت مدیره - غیر مؤظف
دکـتـرا - پزشـکـی

مصطفي شهرياري

مصطفی شهریـاری

عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد - غیر مؤظف - مدیریت بازرگانی
رئیس کمیته حسابرسی

اسکرول به بالا