سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

آگهی تغییرات سنجش سهام سیمان سبزوار

تعیین اعضای جدید هیأت مدیره سنجش سهام

آگهی تغییرات شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۸۹۸۰

آگهی تغییرات سنجش سهام سیمان سبزوار

اسکرول به بالا