سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

انتشار تصمیمات مجمع و صورتهای مالی شرکت بر روی کدال

مجمع عمومی سیمان سبزوار

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ، اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ بر روی سایت کدال قرار گرفت. جهت مشاهده این آگهی ها به این آدرس مراجعه نمایید.

مشاهده آگهی های قرار گرفته بر روی کدال

اسکرول به بالا