سبزوار ، خیابان مطهری ، مطهری 10

صندوق پستی 419

05144022

دارای 20 خط همزمان

Iran - Sabzevar

P.O.BOX : 419

آگهی مناقصه سیمان سبزوار

آگهی مناقصه

شرکت سیمان لار سبزوار در نظر دارد نسبت به خرید مقدار اقلام زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ چاپ آگهی حداکثر به مدت ده روزکاری ضمن مراجعه به وب سایت سیمان سبزوار و دریافت اسناد مناقصه، پیشنهاد مالی خود را در پاکت دربسته در محدوده زمـــــــــانی فوق الذکر به نشانی استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، خیابان مطهری، مطهری ۱۰، دبیرخانه سیمان سبزوار، واحد حراست ارسال نمایند.

الف – مقدار ۱۲۵ متر بلت ST 2000 مطابق نقشه با برندهای معتبر اروپایی یا چینی
ب  –   تعداد ۱۲۰۰۰ عدد انکر ۱٫۴۸۴۵ طبق نقشه
ج  –  انواع آجر آلما، شاموتی، منیزیتی اسپینلی و جرم سبک و سنگین پاششی و ریختنی

شرکت سیمان سبزوار
(سهامی عام)

انکر نسوز

===============================

نقشه anchor 170

بلت

===============================

دریافت نقشه:  

steel cord belt elevator raw mill silo 124540 m – St  ۲۰۰۰ -۱۴۰۳

اسکرول به بالا