به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار،  این شرکت به عنوان واحد نمونه استانی انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار،  این شرکت به عنوان واحد نمونه استانی انتخاب گردید.