آگهی و شرایط مناقصه تأمین کارگران روزمزد شرکت سیمان سبزوار

IMG_20190701_152540_260
شرایط شرکت و آگهی مناقصه را از ادامه همین مطلب دریافت نمایید. دریافت فایل شرایط شرکت در مناقصه دریافت متن قرارداد مناقصه
بیشتر