اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

مجمع عمومی سیمان سبزوار
قابل توجه سهامداران گرامی : پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 543406 و به استناد ماده 12 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1398/03/13 برگزار و اهم مطالب مطرح شده در این بخش قابل مشاهده و دریافت می باشد.
بیشتر