صورتهای مالی و اطلاعیه های مجمع

با توجه به اینکه چندین سال است شرکت سیمان سبزوار در فرابورس پذیرفته شده؛ شما می توانید کلیه اطلاعیه ها و صورتهالی مالی شرکت سیمان سبزوار را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

ورود به سامانه کدال – سیمان سبزوار