پیام نوروزی مدیریت محترم عامل سیمان سبزوار

متن پیام مدیریت محترم عامل سیمان سبزوار ؛ جناب آقای دکتر امیرفراهانی

Message Of Manager - New Year