آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام شركت سيمان لار  سبزوار ( سهامي عام )  به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملي ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶   بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت سیمان لار سبزوار ( سهامی عام ) و یا وکلا و ...

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام شركت سيمان لار  سبزوار ( سهامي عام )  به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ...