به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، این شرکت در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تکیه بر تولیدات بومی کارخانه ماشین های الکتریکی جوین ( جمکو) و در سال جهش تولید ، الکتروموتورهای مورد نیاز کارخانه سیمان لار سبزوار را از شرکت جمکو خریداری نمود. ...

به گزارش روابط عمومی سیمان سبزوار، این شرکت در راستای حمایت از تولیدات داخلی و تکیه بر تولیدات بومی کارخانه ماشین های الکتریکی جوین ...