ورود هلدینگ صنعتی سیمان لار سبزوار به مدیریت شرکت نیرو سرمایه از طریق مالکیت ده درصدی سنجش سهام سیمان لار سبزوار

990429
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت نيرو سرمايه - نماد: نيرو(نيرو سرمايه)
بیشتر