جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش

3
جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش با هدف تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای ایجاد ارتباطی مستحکم بین این صنعت و دانشگاه برگزار شد. در این نشست مقرر شد اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب فرصت مطالعاتی صنعتی در شرکت سیمان سبزوار حضور ییدا کرده و نیازهای پژوهشی این صنعت را برطرف سازند، همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت سیمان از سوی دانشگاه و نیز مشارکت کارشناسان شرکت سیمان سبزوار در پروژه های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از مصوبات نشست بود....
بیشتر