تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل – گروه الف (شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار)

تمدید پروانه استاندارد محصولات تولیدی سیمان سبزوار
بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/06/30 به هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه ، هیت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 9،999،000،000ریال را از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه اصلاح و سرمایه شرکت مبلغ 10،000،000،000ریال منقسم به 1،000،000 سهم 10،000ریالی با نام که تماما" پرداخت گردیده اس...
بیشتر