اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

آنالیز سیمان سبزوار
موضوع:  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی دايا رهيافت ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵۹۹,۴۲۵,۵۷۹,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۹۴۲,۸۶۶,۸۵۹,۹۱۹ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به...
بیشتر