انعقاد اولین قرارداد صادرات ارزی به ازبکستان

index
تصویری از نشست اولین قرارداد صادراتی ارزی سیمان سبزوار به ازبکستــــان
بیشتر