آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

تصویر مجمع سیمان سبزوار
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/6/31 روز یکشنبه 1397/10/30  رأس ساعت 11 صبح در محل تالار کاشفی ، مجتمع فرهنگی هنری اسرار واقع در سبزوار - خيابان شهيد مطهري - میدان لاله تشكيل مي شود . بدینوسیله از سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود که برای اخذ تصمیم در مورد موضوعات دستور جلسه، در این مجمع شرکت فرمایند . از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود به منظور حضور در جلسه با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس فوق مراجعه ف...
بیشتر