آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم)

مجمع عمومی سیمان سبزوار
آگهي دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم ) صاحبان سهام  شركت سيمان لار  سبزوار ( سهامي عام )  به شماره ثبت 1353 و شناسه ملي 10380131896  نظر به اینکه در تاریخ 95/2/20 نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران شرکت سیمان لار سبزوار منتشر شده در روزنامه خراسان مورخ 95/2/1 به علت عدم کسب حد نصاب قانونی تشکیل نگردید بدينوسيله مجدداً از كليه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام اين شركت كه راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/...
بیشتر